Witaj!

Witaj na blogu poświęconym mediom i reklamie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mediów oraz funkcjonwania reklamy w Internecie. Mam nadzieję, że spodobaja Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam i zostaniesz moim czytelnikeim a dłużej.
Zapraszam do czytania!

 

OKRESY BEZROBOCIA

W Hollywood nieraz miewał okresy bezrobocia. Angażując się w nową produkcję, często zmieniał wytwórnię. Motywy tej strategii mogły być różne, lecz nadrzędny stanowiła zawsze niezależność artysty. Zarówno w Niemczech, jak i później w Ameryce kapitalne znaczenie ma w przypadku Langa kwestia autorskiego stosunku do estetyki fil­mowej. Kino, któremu hołdował, było pod tym względem niewątpliwie wi­zją kina z zasadami. Należy sądzić, iż szczególnie ważną rolę w sformułowamu tych zasad odegrał przełom funkcjonalny, j8ki dokonał się w drugiej, dojrzalszej fazie ewolucji niemieckiego ekspresjonizmu. Ooszła wówczas do głosu pogłębiona, krytyczna świadomość swoistych dążeń sztuki ekspresjoni- stycznej; rozszerzył się też wyraźnie społeczny adres jej dzieł.

NOWATORSTWO STYLISTYCZNE

Moment ten trafnie uchwycił jeden z pierwszych monografistów ruchu Rudolf Kurtz, pi­sząc o powrocie do psychologii, psychosocjologicznych celach, jakie stawia­ sobie filmowcy-ekspresjoniści, oraz o tym, że kierunek ten „stał się sztuką stosowaną”.Powojenna refleksja krytyków i historyków na temat Langa niemal zupełnie zatraca owo cenne spojrzenie, popadając z reguły w bezduszną „wpływologię”. Ilekroć pada pytanie o nowatorstwo stylistyczne bądź gatunkowe jego filmów, ocenia się je jako wtórne, pełne zapożyczeń. Jest faktem, że wiele pier­wiastków poetyki wykorzystanych w jego utworach odnaleźć można w filmach zrealizowanych wcześniej przez innych. 

BADACZE RZEMIOSŁA

Ale tylko nieliczni badacze rzemio­sła Langa (m.in. Eisner, Truffaut, Bogdanovich, Grafe i Appel) dostrzegali w niezliczonych „zapożyczeniach” tego reżysera głębszy sens artystyczny,in­terpretując dstrzeżone relacje w kategoriach historycznej wędrówki rozmai­tych konwencji sztuki, filmowej. o przykłady nietrudno: znaleźć je można poczynając od debiutu, a kończąc na ostatnich filmach Langa. Wiatach dwudziestych chodzi jednak tylko o to, by „przeskoczyć” rywali i zrealizować na podstawie istniejącej już formuły gatunkowej, stylistycznej, tematycznej widowisko, jakiego jeszcze nie było, zdolne przyćmić wszelkie wcześniejsze dokonania. Takie są „Pająki” i „Ooktor Mabuse – gracz”, o którym Salt słusznie pisze, że „próbuje rozszerzyć for­mułę duńskich i francuskich thrillerów kryminalnych, które zalewały niemie­cki rynek filmowy przed pierwszą wojną światową” .

MECHANIZM TRANSPOZYCJI

Mechanizm transpozycji będzie się odtąd regularnie powtarzał. Obserwować go można w „Zmęczonej śmierci”, będącej rodzajem swoistego podsumowania najbardziej atrakcyjnych wątków poetyki ekspresjonizmu niemieckiego przed rokiem 1921. Takie są również „Nibelungi”, jeśli zestawić ich nowatorstwo – co uczynił Erie Rhode – z wcześniejszą o cztery lata wersją monumentu hi­storycznego, jaką była „Madame Dubarry” Ernsta Lubitscha. Takie są wreszcie „Metropolis i „Kobieta na księżycu”, które mimo wszelkich swych myślowych uproszczeń stanowią dwa najwybitniejsze osiągnięcia formuły gatunkowej science fiction w dziejach kina niemego. Fałszywym byłoby dopatrywanie się w tych przykładach efektu bezbłędnie działającej Maszynerii postępu arty­stycznego. W kadym razie kierunek dalszych poszukiwań wykładni takiej nie potwierdza.

TWÓRCZO ROZSTRZYGNIĘTY SPÓR

Twórczo rozstrzygnięty spór między dążeniami ekspresjonizmu i „nowej rzeczywistości” otworzył w twórczości Langa doniosłe zagadnienie psychospoiecznych i socjokulturowych per­spektyw estetyki filmowej.Filmy Lange toczą pewien „dyskurs o robieniu filmów” – zauważa mimocho- fidem Friede Grafe. Zapewne, ale trzeba jeszcze odpowiedzieć na pytanie, jaką funkcję ów dyskurs pełni? Tak czy inaczej sama obserwacja jest trafna i stanowi niezły punkt wyjścia. Uchyla bowiem równocześnie dwa absurdalne zarzuty, mianowicie: wtórnośc i, której mają rzekomo dowodzić echa cudzych rozwiązań często występujące w jego utworach oraz epigoni- z m u, o którym z kolei świadczyć ma kontynuacja niektórych pierwiastków poetyki znamiennych dla ekspresjonizmu czy „nowej rzeczywistości”.

NIEMAL REGUŁA

Jest niemal regułą, iż Lang odwołuje się do standardów filmowych wcze­śniej wytworzonych i zaakceptowanych przez najszerszą widownię. Powiedzieć, że jego twórczość korzysta z uznanych już form – to jednak za mało. Nieporównanie ważniejsza od „ciągłości tematów i inspiracji” (Henri Agel) okazuje się w przypadku tego autora generalna koncepcja samego widowiska. W latach dwudziestych nie jest ona jeszcze w pełni jednolita, lecz ewoluuje w ściśle określonym kierunku. Po gorzkiej lekcji, jaką była porażka arty­styczna „Metropolis”, przychodzą dzieła tak wybitne, jak „M-Morderca” i „jestem niewinny”. W filmach tych pojawia się znacznie dojrzalsza od po­przedniej wizja sztuki filmowej, inspirowana przez odmienny projekt powinności społecznych re­żyserii.

PRZEMIANA AUTORSKIEGO „JA

Głębokiej przemianie ulega struktura „ja” autorskiego. Manipulowanie wrażeniami stanowiło dawniej dla Langa problem raczej „techniczny”. Spro­wadzał się on do osiągania.maksymalnej atrakcyjności zamierzonych efektów. Z biegiem lat jego zmysł krytyczny coraz pełniej ogarnia coś, co można by nazwąć nieobojętnym etycznie kształtem filmowych form. Moment dialogu z konwencjami (resp. filmowymi modelami rzeczywistości) występował już, jak pamiętamy, w filmach niemych. Teraz nabiera du^o większej ekspansywności. Perspektywa estetyczna i społeczna nakładają się na siebie. Obok Renoira, Hawksa i Hitchcocka – Lang staje się jednym z pierwszych w kinie światowym „krytyków fascynacji”. 

RÓŻNOGATUNKOWY WACHLARZ

Rćżnogatunkowy wachlarz jego filmów (osiągający nadzwyczajną rozpiętość: od thrillera i eposu historycznego po science fiction i western) usiłowano pochopnie tłumaczyć brakiem zdecydowania i. niemożnością definitywnego okre­ślenia swego genreu. Należy jednak dostrzec ukrytą w tej zmienności lo­gikę wewnętrzną. Zmierza ona do ogarnięcia wszelkich odmian filmu fabular­nego w taki sposób, aby w dialogu z ukształtowaną już formą, której zasady w miarę potrzeby uwzględnia się i respektuje, wyrazić własne widzenie świa­ta i własną wizję kina jako widowiska oraz odmiany twórczości artystycznej. Zewnętrzna afirmacja reguł danego gatunku nie musi wcale oznaczać apro­baty dla jego określonych przesłanek etycznych, ideologicznych itp. Wręc? przeciwnie – może stanowić punkt wyjścia otwartej z nimi polemiki.

POTWIERDZONA PRAWIDŁOWOŚĆ

Prawidłowość tę potwierdza nie tylko trylogia „Jestem niewinny, „Tylko raz żyjemy”, „Ten, którego ukochałam” (1936-1938), będąca próbę przełamania skostniałych hollywoodzkich standardów dramatu sensacyjnego 1 społecznego. Podobne „przesunięcia” akcentów znaleźć można w prawie wszystkich następ­nych utworach Langa. Zrealizowane przez niego westerny %ą właściwie antywe- sternami.„Powrót Jessie Jamesa” (1940, replika przeboju Henry Kinga „Jessie Ja­mes”) nie kryje ani swej sympatii dla przestępcy i banity, ani też antypa­tii dla jego prześladowcy – zawodowego łowcy głów. „Napad na Western Union”– echo szlagieru Cecila De Mille’a „Union Pacific” – idzie jeszcze dalej, ukazując wyższość moralną bandyty, który umie dokonywać wyborów między dobrem a złem, nad pozytywnymi bohaterami mechanicznie powielającymi gotowe, cudze wzory postępowania.

PRECYZYJNA KOREKTA

  1. Negacja szablonowej symetrii konfliktu w westernie została tu doprowadzona-do skrajności. Precyzyjną korektę poetyki hollywoodzkich „World War II dramas” przy­noszą również cztery utwory Langa z lat 1941-1946: „Polowanie na człowieka” „Ministerstwo strachu”, „Kaci także umierają” i „W tajnej misji”. Autor nazwie je skromnie „moimi przyczynkami do wojny”. Dialog ze źle „ustawioną” konwencją gatunkową nawiązuje się w tych opowieściach głównie za’ sprawą silnego wyeksponowania indywidualnych dylematów wyboru walki z faszyzmem; Skoncentrowanie się na tej kwestii sprawia, że wizja wojny nie ma w sobie nic z niby to beztroskiej przygody. Udział filmowych atrakcji celowo został ograniczony do niezbędnego minimum.