Category: Człowiek w rodzinie

ŚMIERĆ BABCI CZY DZIADKA

Śmierć babci czy dziadka pozostawia trwały ślad w psychice dziecka małego czy dorastają­cego. Może być pierwszym zetknięciem się dziec­ka z faktem śmierci, budzą się więc w nim pytania dotyczące tego zjawiska. Rzeczą rodzi­ców jest udzielenie pierwszych informacji, któ­re mogą mieć wpływ na kształtowanie się sto­sunku dziecka do śmierci. Wymaga to oczy­wiście taktu i serdeczności ze strony rodziców, aby u dziecka nie zrodziła się postawa lękowa. Dziecko może przeżywać także ból po stracie babci czy dziadka, szczególnie gdy doznawało opieki i serdeczności. Natomiast dopiero w okre­sie dorastania śmierć babci czy dziadka budzi refleksje na temat sensu życia i hierarchii wartości. Jak zaznaczyłam, jest to okres kształ­towania własnego światopoglądu.

Hej 🙂 Jestem Kate, i prowadzę bloga o reklamie w mediach. To temat ciągle aktualny i na czasie dlatego myślę, że moje wpisy Cie zainteresują.
Jeśli podoba Ci się mój blog to zostaw łapkę w gore na Facebooku albo komentarz sprawi mi to wielką radość 🙂

PROBLEMY WCZESNEJ SOCJALIZACJI

Jednym z podstawowych zadań społeczeństwa jest zapewnienie dzieciom odpowiednich wa­runków wzrostu i rozwoju oraz wprowadzenie ich w ^ życie społeczne, czyli uspołecznienie. Szczególnej wagi nabiera to zadanie w stosunku do małych dzieci ze względu na ich całkowitą zależność od świata dorosłych oraz na znaczenie tego okresu dla późniejszego rozwoju fizycz­nego i psychicznego, w tym poznawczego, uczu­ciowego i społecznego. Potocznie za decydujące dla dalszego życia człowieka uznaje się lata szkolne, w nauce dziecka upatruje się podstawę jego późniejszej kariery zawodowej. Mniejszą wagę przywiązuje się natomiast do wcześniej­szego okresu życia. Tymczasem badania ostat­nich lat wykazują, że właśnie w okresie poprze­dzającym pójście dziecka do szkoły tempo roz­woju jest najszybsze.

Hej 🙂 Jestem Kate, i prowadzę bloga o reklamie w mediach. To temat ciągle aktualny i na czasie dlatego myślę, że moje wpisy Cie zainteresują.
Jeśli podoba Ci się mój blog to zostaw łapkę w gore na Facebooku albo komentarz sprawi mi to wielką radość 🙂

DZIECKO DO CZTERECH LAT

Według B. Blooma i dziec­ko do czterech lat osiąga w zakresie inteligen­cji ogólnej tyle, co przez następne czternaście tj. do osiemnastego roku życia. Badania H. Har- lowa  na małpach wykazały, że uczucie przy­wiązania u małpiątek kształtuje się nie w do- vyołnym okresie życia, lecz w tak zwanym okre­sie krytycznym — w niemowlęctwie. Badania H Schaff era i P. Emerson  potwierdziły wy­stępowanie u dzieci okresu krytycznego dla roz­woju uczuć, przypadającego na dwa pierwsze lata życia. Wcześniejsze badania J. Bowlby ego wykazały, że rozstania z matką i brak w oto­czeniu dziecka osoby zastępującej ją w pierw­szych latach życia prowadzą do niedorozwoju uczuciowego. Badania B. White’a  wskazują na znaczenie drugiego roku życia dla dalszego roz­woju człowieka. W tym okresie bowiem różni­cuje się postępowanie rodziców i ujawniają się ich postawy wobec dzieci, co wpływa na ich rozwój.

Hej 🙂 Jestem Kate, i prowadzę bloga o reklamie w mediach. To temat ciągle aktualny i na czasie dlatego myślę, że moje wpisy Cie zainteresują.
Jeśli podoba Ci się mój blog to zostaw łapkę w gore na Facebooku albo komentarz sprawi mi to wielką radość 🙂

PRZEJAWY ENERGII

Współcześnie uważa się, że fizyczny, pozna w czy i społeczny rozwój dziecka, szczególnie ma­łego, jest w wielkim stopniu funkcją poczynan wychowawczych rodziców. Przejawy energii dziecka, chęć badania i opanowania najbliż­szego otoczenia, jego samokontrola, kontakty społeczne są uwarunkowane nie tylko genetycz­ną strukturą, ale i rodzajem kontaktu z rodzi­cami oraz reżimem wychowawczym, jaki wpro­wadzają. Możliwości poznawcze dziecka mogą być w pełni rozwijane przez bogate w tresc środowisko albo hamowane przez nieodpowied­nie, ubogie czy rzadkie stymulacje.Dziecko już we wczesnych okresach rozwoju wiele zawdzięcza starannemu prowadzeniu przez rodziców. Dzięki temu zdobywa podstawo­wą zdolność: uczy się uczyć. W zabawie uczy się skupienia, wytrwałości, pokonywania trud­ności w realizacji wytyczonego sobie celu.

Hej 🙂 Jestem Kate, i prowadzę bloga o reklamie w mediach. To temat ciągle aktualny i na czasie dlatego myślę, że moje wpisy Cie zainteresują.
Jeśli podoba Ci się mój blog to zostaw łapkę w gore na Facebooku albo komentarz sprawi mi to wielką radość 🙂

PRZYJEMNOŚĆ Z ROZWOJU

Od­czuwa przy tym przyjemność z rozwijania swych zdolności i sprawności. Nabywane umie­jętności mają wpływ na dalsze osiągnięcia. Stopniowo przyzwyczaja się do odpowiedzial­ności za wykonywane czynności i do pracy dla celów bardziej odległych. Zdobywa więc bardzo ważne podstawy dalszej nauki, pracy i w ogolę działalności. Małe dziecko uczy się od swych rodziców my­śleć, mówić, kontrolować i opanowywać swoje reakcje, a także wpływać na innych ludzi. Dzię­ki  wzorom osobowym, jakimi są rodzice dla dziecka, uczy się ono, jak odnosić się do innych, kogo lubić, kogo unikać, z kim się mniej lub bardziej liczyć, jak wyrażać swoją sympatię i antypatię, a kiedy powstrzymać reakcję.

Hej 🙂 Jestem Kate, i prowadzę bloga o reklamie w mediach. To temat ciągle aktualny i na czasie dlatego myślę, że moje wpisy Cie zainteresują.
Jeśli podoba Ci się mój blog to zostaw łapkę w gore na Facebooku albo komentarz sprawi mi to wielką radość 🙂

ZAMIERZONE ODDZIAŁYWANIA

Rodzina przez zamierzone oddziaływania opiekuńcze i wychowawcze, a talkże przez nie­zamierzony wpływ wynikający ze wzajemnych stosunków uczuciowych i zespołu interakcji między członkami oraz wzory osobowe rodziców przyczynia się do fizycznego, psychicznego i spo­łecznego rozwoju dziecka. Dzięki tym oddziały­waniom przygotowuje je do samodzielnego ży­cia w społeczeństwie, które podejmie jako czło­wiek dorosły. Równocześnie rodzina przekazuje dziecku wartości, normy, wzory zachowań i oby­czaje kulturowe społeczeństwa, do którego przynależy; przekazuje mu zatem — zazwyczaj nie zdając sobie z tego sprawy — znajomość społeczeństwa, którego dziecko staje się człon­kiem.

Hej 🙂 Jestem Kate, i prowadzę bloga o reklamie w mediach. To temat ciągle aktualny i na czasie dlatego myślę, że moje wpisy Cie zainteresują.
Jeśli podoba Ci się mój blog to zostaw łapkę w gore na Facebooku albo komentarz sprawi mi to wielką radość 🙂

PRZYSWAJAJĄC UMIEJĘTNOŚCI

Dziecko przyswajając sobie umiejętność rea­gowania na zakazy i nakazy rodziców rozwija pierwsze powściągi i zdobywa początki kierowania  działaniem. Ucząc się postępować według norm społecznych, zaczyna je już w wie­ku przedszkolnym internalizować i tworzyć własny ośrodek dyspozycyjny dla swego postę­powania. Zaczyna budować własny świat war­tości. W tym wielostronnym rozwoju dorośli mogą wydatnie pomóc dziecku swym umiejęt­nym postępowaniem i przykładem. Mogą też utrudniać lub hamować rozwój bądź wpływać na jego dewiację, na kształtowanie się osobo- wosci o cechach patologicznych. Nawiązanie przez rodziców kontaktu z dzieckiem w okresie przedszkolnym stanowi jedyną drogę utrzyma­nia bliskich stosunków z dzieckiem starszym i wpływania na nie.

Hej 🙂 Jestem Kate, i prowadzę bloga o reklamie w mediach. To temat ciągle aktualny i na czasie dlatego myślę, że moje wpisy Cie zainteresują.
Jeśli podoba Ci się mój blog to zostaw łapkę w gore na Facebooku albo komentarz sprawi mi to wielką radość 🙂

W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA UCZUĆ

W zakresie kształtowania uczuć w ciągu dwóch pierwszych lat życia dziecko rozwija w kontaktach z rodzicami podstawową dla nor­malnej osobowości zdolność przywiązania. W tym czasie tworzą się potrzeby więzi uczu­ciowej oraz podstawowe uczucia przyjemności i przykrości, a następnie wykształca się bogac­two życia uczuciowego. Chcąc analizować rozwój uczuć społecznych dziecka, trzeba rozpocząć od początkowych faz rozwoju uczuć, a przede wszystkim prześledzić kształtowanie się zdolności przywiązania.Zdolność przywiązania tworzy się w pewnym okresie rozwoju osobniczego — zarówno u zwie­rząt wyższych, jak i u człowieka — i dla jej ukształtowania niezbędne są osobniki dorosłe, które mogą się stać przedmiotem przywiązania. Na role rodziców w początkowych fazach.

Hej 🙂 Jestem Kate, i prowadzę bloga o reklamie w mediach. To temat ciągle aktualny i na czasie dlatego myślę, że moje wpisy Cie zainteresują.
Jeśli podoba Ci się mój blog to zostaw łapkę w gore na Facebooku albo komentarz sprawi mi to wielką radość 🙂

ROZWÓJ UCZUĆ SPOŁECZNYCH W RODZINIE

Na role rodziców w początkowych fazach roz­woju społecznego młodych rzucają światło eks­perymenty dokonywane na zwierzętach. Jak­kolwiek do przenoszenia na ludzi danych uzys­kanych w badaniach nad zwierzętami musimy odnosić się z krytycyzmem, jednakże jest to do- godny sposób badania z uwagi na możność kon- trolowania zmiennych w czasie badania ekspe­rymentalnego, czego ze względów moralnych w żadnym wypadku nie możemy dokonywać w odniesieniu do ludzi — czyli dzieci i ich ro­dziców. Wpływ braku czy niedoboru opieki ro­dzicielskiej na rozwój dziecka możemy śledzić na podstawie badań przeprowadzonych W sie­rocińcach, domach dla dzieci porzuconych czy badając dzieci odseparowane od rodziców, np. w czasie działań wojennych — czyli analizując skutki pewnych naturalnych eksperymentów, w trakcie których jednakże trudno jest w pełni kontrolować zmienne.

Hej 🙂 Jestem Kate, i prowadzę bloga o reklamie w mediach. To temat ciągle aktualny i na czasie dlatego myślę, że moje wpisy Cie zainteresują.
Jeśli podoba Ci się mój blog to zostaw łapkę w gore na Facebooku albo komentarz sprawi mi to wielką radość 🙂

POWSTAWANIE WIĘZI UCZUCIOWEJ

Utrudniony jest też swo­bodny dobór zmiennych, można badać tylko nie­które z nich, a przy tym wpływ nie kontrolo­wanych czynników ubocznych jest znaczny. Od tych niedogodności wolne są eksperymen­ty na zwierzętach, mające ponadto i tę dogod­ność, że tempo rozwoju zwierząt zazwyczaj jest szybsze niż człowieka, można więc te same osobniki badać i jako dzieci, i jako dorosłe jed­nostki. Szczególnie małpki nadają się do tych eksperymentów, gdyż mimo że dojrzewają o   wiele szybciej, to jednak ogólny wzorzec ich rozwoju jest taki sam jak u dzieci ludzkich.Badania nad zachowaniem się małpiątek wy­chowywanych bez matek prowadził Harry F. Harlow z gronem współpracowników. Intereso­wała go sprawa tworzenia się więzi między dzieckiem a matką. Czy u podłoża kształtowa­nia się więzi leżałoby zaspokajanie głodu, co sugerowała teoria Freuda, czy też wchodziłaby w grę jakaś inna potrzeba.

Hej 🙂 Jestem Kate, i prowadzę bloga o reklamie w mediach. To temat ciągle aktualny i na czasie dlatego myślę, że moje wpisy Cie zainteresują.
Jeśli podoba Ci się mój blog to zostaw łapkę w gore na Facebooku albo komentarz sprawi mi to wielką radość 🙂