Author Archive

SZACUNEK DO FAKTÓW

Kiedy eksponuje się powyższy, dalece zresztą niepełny, zbiór cech – twórczość Langa wydaje się od początku do końca zjawiskiem par excellence ekspresjonistycznym. Ale istnieje również wektor drugi: sprzeczny z tamtym i zdecydowanie kwestionujący jego jednostronność. Składają się nań takie – pozwalające się -ująć w pewien system – cechy, jak: zainteresowanie życiem codziennym; szacu­nek dla faktów i danych bezpośrednio obserwowalnych; podjęcie tematyki egzy­stencji „szarego człowieka” i zbiorowości wielkomiejskich; prezentacja lo­sów bohaterów w całokształcie ich jednostkowych i społecznych uwarunkowań; budowanie ekranowej wizji świata z elementów konkretnego doświadczenia ludzkiego; troska o pogłębioną perspektywę moralną przedstawianych zdarzeń; i wreszcie sprawozdawczy sposób filmowego przekazu.

Hej 🙂 Jestem Kate, i prowadzę bloga o reklamie w mediach. To temat ciągle aktualny i na czasie dlatego myślę, że moje wpisy Cie zainteresują.
Jeśli podoba Ci się mój blog to zostaw łapkę w gore na Facebooku albo komentarz sprawi mi to wielką radość 🙂

NOWA RZECZYWISTOŚĆ

Kiedy wydobywa się po­wyższy zespół wyznaczników – filmy Langa wydają się niemal modelowym przy­kładem realizacji założeń artystycznych „nowej rzeczowości”. Mamy więc zdumiewający paradoks w postaci symbiozy dwóch odmiennych kie­runków, których historyczna kontrowersja nie ulega żadnej wątpliwości. Na­leży jednak zastrzec, że mowa tu nie o ekspresjonizmie i „nowej rzeczowo­ści” w ogóle, lecz o wybranych pierwiastkach obu tych zjawisk, skojarzo­nych z sobą w nową samodzielną jakość. Oryginalność tego skojarzenia sta­nowi coś, co można by nazwać własnym pomysłem Langa na kino. ów „pomysł na kino” rozwijał się stopniowo i wielokrotnie nabierał w tej twórczości no­wych znaczeń.  

Hej 🙂 Jestem Kate, i prowadzę bloga o reklamie w mediach. To temat ciągle aktualny i na czasie dlatego myślę, że moje wpisy Cie zainteresują.
Jeśli podoba Ci się mój blog to zostaw łapkę w gore na Facebooku albo komentarz sprawi mi to wielką radość 🙂

WAŻNA ROLA W PROCESIE

Wkrótce też, nie bez oporów przeszczepiony na grunt holly­woodzki, miał zaowocować w amerykańskiej sztuce filmowej niezmiernie war­tościową odmianą kina, która połączyła aktualne treści z wysokimi ambi­cjami społecznymi. W procesie tym bardzo ważną rolę odegrała suma dodatnich i ujemnych do­świadczeń twórczych Langa z okresu niemieckiego. Oo Hollywood nie przywiózł on ani eksportowej wersji ekspresjonizmu, ani żadnej gotowej recepty na kasowy szlagier. Fama o jego mistrzostwie warsztatowym dotarła tu już daw­no, wraz z „Nibelungami” i „Metropolis”, ale pozycja naczelnego „inżynie­ra” w którejkolwiek z hollywoodzkich „Traum – und Sensations Fabriken” nigdy go nie pociągała.

Hej 🙂 Jestem Kate, i prowadzę bloga o reklamie w mediach. To temat ciągle aktualny i na czasie dlatego myślę, że moje wpisy Cie zainteresują.
Jeśli podoba Ci się mój blog to zostaw łapkę w gore na Facebooku albo komentarz sprawi mi to wielką radość 🙂

OKRESY BEZROBOCIA

W Hollywood nieraz miewał okresy bezrobocia. Angażując się w nową produkcję, często zmieniał wytwórnię. Motywy tej strategii mogły być różne, lecz nadrzędny stanowiła zawsze niezależność artysty. Zarówno w Niemczech, jak i później w Ameryce kapitalne znaczenie ma w przypadku Langa kwestia autorskiego stosunku do estetyki fil­mowej. Kino, któremu hołdował, było pod tym względem niewątpliwie wi­zją kina z zasadami. Należy sądzić, iż szczególnie ważną rolę w sformułowamu tych zasad odegrał przełom funkcjonalny, j8ki dokonał się w drugiej, dojrzalszej fazie ewolucji niemieckiego ekspresjonizmu. Ooszła wówczas do głosu pogłębiona, krytyczna świadomość swoistych dążeń sztuki ekspresjoni- stycznej; rozszerzył się też wyraźnie społeczny adres jej dzieł.

Hej 🙂 Jestem Kate, i prowadzę bloga o reklamie w mediach. To temat ciągle aktualny i na czasie dlatego myślę, że moje wpisy Cie zainteresują.
Jeśli podoba Ci się mój blog to zostaw łapkę w gore na Facebooku albo komentarz sprawi mi to wielką radość 🙂

NOWATORSTWO STYLISTYCZNE

Moment ten trafnie uchwycił jeden z pierwszych monografistów ruchu Rudolf Kurtz, pi­sząc o powrocie do psychologii, psychosocjologicznych celach, jakie stawia­ sobie filmowcy-ekspresjoniści, oraz o tym, że kierunek ten „stał się sztuką stosowaną”.Powojenna refleksja krytyków i historyków na temat Langa niemal zupełnie zatraca owo cenne spojrzenie, popadając z reguły w bezduszną „wpływologię”. Ilekroć pada pytanie o nowatorstwo stylistyczne bądź gatunkowe jego filmów, ocenia się je jako wtórne, pełne zapożyczeń. Jest faktem, że wiele pier­wiastków poetyki wykorzystanych w jego utworach odnaleźć można w filmach zrealizowanych wcześniej przez innych. 

Hej 🙂 Jestem Kate, i prowadzę bloga o reklamie w mediach. To temat ciągle aktualny i na czasie dlatego myślę, że moje wpisy Cie zainteresują.
Jeśli podoba Ci się mój blog to zostaw łapkę w gore na Facebooku albo komentarz sprawi mi to wielką radość 🙂

BADACZE RZEMIOSŁA

Ale tylko nieliczni badacze rzemio­sła Langa (m.in. Eisner, Truffaut, Bogdanovich, Grafe i Appel) dostrzegali w niezliczonych „zapożyczeniach” tego reżysera głębszy sens artystyczny,in­terpretując dstrzeżone relacje w kategoriach historycznej wędrówki rozmai­tych konwencji sztuki, filmowej. o przykłady nietrudno: znaleźć je można poczynając od debiutu, a kończąc na ostatnich filmach Langa. Wiatach dwudziestych chodzi jednak tylko o to, by „przeskoczyć” rywali i zrealizować na podstawie istniejącej już formuły gatunkowej, stylistycznej, tematycznej widowisko, jakiego jeszcze nie było, zdolne przyćmić wszelkie wcześniejsze dokonania. Takie są „Pająki” i „Ooktor Mabuse – gracz”, o którym Salt słusznie pisze, że „próbuje rozszerzyć for­mułę duńskich i francuskich thrillerów kryminalnych, które zalewały niemie­cki rynek filmowy przed pierwszą wojną światową” .

Hej 🙂 Jestem Kate, i prowadzę bloga o reklamie w mediach. To temat ciągle aktualny i na czasie dlatego myślę, że moje wpisy Cie zainteresują.
Jeśli podoba Ci się mój blog to zostaw łapkę w gore na Facebooku albo komentarz sprawi mi to wielką radość 🙂

MECHANIZM TRANSPOZYCJI

Mechanizm transpozycji będzie się odtąd regularnie powtarzał. Obserwować go można w „Zmęczonej śmierci”, będącej rodzajem swoistego podsumowania najbardziej atrakcyjnych wątków poetyki ekspresjonizmu niemieckiego przed rokiem 1921. Takie są również „Nibelungi”, jeśli zestawić ich nowatorstwo – co uczynił Erie Rhode – z wcześniejszą o cztery lata wersją monumentu hi­storycznego, jaką była „Madame Dubarry” Ernsta Lubitscha. Takie są wreszcie „Metropolis i „Kobieta na księżycu”, które mimo wszelkich swych myślowych uproszczeń stanowią dwa najwybitniejsze osiągnięcia formuły gatunkowej science fiction w dziejach kina niemego. Fałszywym byłoby dopatrywanie się w tych przykładach efektu bezbłędnie działającej Maszynerii postępu arty­stycznego. W kadym razie kierunek dalszych poszukiwań wykładni takiej nie potwierdza.

Hej 🙂 Jestem Kate, i prowadzę bloga o reklamie w mediach. To temat ciągle aktualny i na czasie dlatego myślę, że moje wpisy Cie zainteresują.
Jeśli podoba Ci się mój blog to zostaw łapkę w gore na Facebooku albo komentarz sprawi mi to wielką radość 🙂

TWÓRCZO ROZSTRZYGNIĘTY SPÓR

Twórczo rozstrzygnięty spór między dążeniami ekspresjonizmu i „nowej rzeczywistości” otworzył w twórczości Langa doniosłe zagadnienie psychospoiecznych i socjokulturowych per­spektyw estetyki filmowej.Filmy Lange toczą pewien „dyskurs o robieniu filmów” – zauważa mimocho- fidem Friede Grafe. Zapewne, ale trzeba jeszcze odpowiedzieć na pytanie, jaką funkcję ów dyskurs pełni? Tak czy inaczej sama obserwacja jest trafna i stanowi niezły punkt wyjścia. Uchyla bowiem równocześnie dwa absurdalne zarzuty, mianowicie: wtórnośc i, której mają rzekomo dowodzić echa cudzych rozwiązań często występujące w jego utworach oraz epigoni- z m u, o którym z kolei świadczyć ma kontynuacja niektórych pierwiastków poetyki znamiennych dla ekspresjonizmu czy „nowej rzeczywistości”.

Hej 🙂 Jestem Kate, i prowadzę bloga o reklamie w mediach. To temat ciągle aktualny i na czasie dlatego myślę, że moje wpisy Cie zainteresują.
Jeśli podoba Ci się mój blog to zostaw łapkę w gore na Facebooku albo komentarz sprawi mi to wielką radość 🙂

NIEMAL REGUŁA

Jest niemal regułą, iż Lang odwołuje się do standardów filmowych wcze­śniej wytworzonych i zaakceptowanych przez najszerszą widownię. Powiedzieć, że jego twórczość korzysta z uznanych już form – to jednak za mało. Nieporównanie ważniejsza od „ciągłości tematów i inspiracji” (Henri Agel) okazuje się w przypadku tego autora generalna koncepcja samego widowiska. W latach dwudziestych nie jest ona jeszcze w pełni jednolita, lecz ewoluuje w ściśle określonym kierunku. Po gorzkiej lekcji, jaką była porażka arty­styczna „Metropolis”, przychodzą dzieła tak wybitne, jak „M-Morderca” i „jestem niewinny”. W filmach tych pojawia się znacznie dojrzalsza od po­przedniej wizja sztuki filmowej, inspirowana przez odmienny projekt powinności społecznych re­żyserii.

Hej 🙂 Jestem Kate, i prowadzę bloga o reklamie w mediach. To temat ciągle aktualny i na czasie dlatego myślę, że moje wpisy Cie zainteresują.
Jeśli podoba Ci się mój blog to zostaw łapkę w gore na Facebooku albo komentarz sprawi mi to wielką radość 🙂

PRZEMIANA AUTORSKIEGO „JA

Głębokiej przemianie ulega struktura „ja” autorskiego. Manipulowanie wrażeniami stanowiło dawniej dla Langa problem raczej „techniczny”. Spro­wadzał się on do osiągania.maksymalnej atrakcyjności zamierzonych efektów. Z biegiem lat jego zmysł krytyczny coraz pełniej ogarnia coś, co można by nazwąć nieobojętnym etycznie kształtem filmowych form. Moment dialogu z konwencjami (resp. filmowymi modelami rzeczywistości) występował już, jak pamiętamy, w filmach niemych. Teraz nabiera du^o większej ekspansywności. Perspektywa estetyczna i społeczna nakładają się na siebie. Obok Renoira, Hawksa i Hitchcocka – Lang staje się jednym z pierwszych w kinie światowym „krytyków fascynacji”. 

Hej 🙂 Jestem Kate, i prowadzę bloga o reklamie w mediach. To temat ciągle aktualny i na czasie dlatego myślę, że moje wpisy Cie zainteresują.
Jeśli podoba Ci się mój blog to zostaw łapkę w gore na Facebooku albo komentarz sprawi mi to wielką radość 🙂